BERNARDYN
Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych
Biuro: 98-100 Łask, Anielin 51
tel. 732 669 659, lacrima123@interia.pl
NIP 8311617333 REGON 100812798
KRS 0000344864

Bank PKO SA, nr konta:
18 1240 3288 1111 0010 2985 8304
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN:
PL 18 1240 3288 1111 0010 2985 8304

PayPal: przekaż darowiznę


Szukaj na stronie

Statut fundacji

BERNARDYN Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych

STATUT FUNDACJI

§ 1

Postanowienia Ogólne

1.     „BERNARDYN” – Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Ewę Zofię Jarosławską i Andrzeja Mariana Kota zwanymi dalej Fundatorami na podstawie oświadczenia o ustanowieniu fundacji złożonego w dniu 9.11.2009 r. przed notariuszem Panem Piotrem Czarneckim, w Łodzi, Kancelaria przy ul. Piotrkowskiej 122, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

2.     Fundacja posiada osobowość prawną.

3.     Siedzibą Fundacji jest miasto i gmina Łask.

4.     Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

5.     Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalnośc w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6.     Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń, spółek i organizacji gospodarczych, może być członkiem sieci międzynarodowych organizacji o zbliżonych celach, o ile nie narusza to postanowień niniejszego statutu.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również wspierać działalnośc osób fizycznych.

7.     Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej.

8.     Fundacja może zatrudniać pracowników.

9.     Fundacja używa pieczęci okrągłej lub podłużnej z napisem „”BERNARDYN” – Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych”.

10.  Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: Fundacja „BERNARDYN”.

11.  Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

12.  Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy, tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia.

13.  Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.

14.  Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska.

 

§ 2

Cele i zasady działania

1.     Działania na rzecz przestrzegania Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i propagowania właściwego i humanitarnego traktowania zwierząt.

2.     Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt.

3.     Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, chorym i kalekim.

4.     Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

5.     Kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności postrzegania prawa zwierząt do ochrony.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)     Podejmowanie stosownych działań w przypadku znęcania się nad zwierzętami oraz w przypadku porzuconych i bezdomnych zwierząt.

b)     Współpracę z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt.

c)      Opiekę i leczenie skrzywdzonych, chorych, kalekich i bezdomnych zwierząt.

d)     Prowadzenie schronisk dla przygarniętych przez Fundację zwierząt.

e)     Organizowanie i wspieranie miejsc czasowego pobytu zwierząt (domy tymczasowe).

f)      Organizowanie i wspieranie hoteli dla zwierząt skrzywdzonych.

g)     Propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt, realizacja programu sterylizacji i kastracji.

h)     Współpraca ze schroniskami dla zwierząt i wszystkimi organizacjami prozwierzęcymi.

i)       Współpraca z Policją, Strażą Miejską, administracją publiczną w zakresie ustaw dot. Praw Zwierząt.

j)       Prowadzenie akcji propagandowych, warsztatów, imprez, konferencji kształtujących w społeczeństwie konieczność przestrzegania praw zwierząt.

k)     Wspieranie organizowanie akcji adopcyjnych zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji.

l)       Zbieranie Środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb Fundacji.

m)   Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

 

Zakresem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

1.     Działania na rzecz przestrzegania Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i propagowania właściwego i humanitarnego traktowania zwierząt.

2.     Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt.

3.     Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, chorym i kalekim.

4.     Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

5.     Kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności postrzegania prawa zwierząt do ochrony.

§ 3

Majątek i dochody Fundacji

1.     Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski zadeklarowany i wniesiony przez Fundatora zgodnie z aktem notarialnym jej ustanowienia.

2.     Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

3.     Dochodami Fundacji są:

– świadczenia Fundatora

– darowizny od osób fizycznych i prawnych

– spadki i zapisy

– dotacje i subwencje

– pieniądze pochodzące z publicznych zbiórek, które będzie prowadzić Fundacja

– dochody z działalności odpłatnej, jeśli taka będzie prowadzona

4.     Dochody z darowizn, spadków, zapisów, subwencji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Postanowienia te nie mogą być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

5.     Zakazane jest rozporządzanie majątkiem Fundacji poprzez:

-a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

-b) przekazywanie ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

-c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

-d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6.     W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 4

Władze Fundacji

1.     Władzami fundacji są:

a)     Rada Fundacji,

b)     Zarząd Fundacji.

2.     Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

3.     Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków.

4.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5.     Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6.     Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.

7.     Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

8.     Członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Ogół Fundatorów większością głosów.

9.     Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

10.  Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a)     Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

b)     Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

c)      Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

d)     Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

e)     Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

11.  Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

a)     Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b)     Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

12.  Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd Fundacji. Reprezentuje on Fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością.

13.  Zarząd Fundacji może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji.

14.  Oświadczenie woli w imieniu Zarządu składa Prezes Zarządu wybierany przez Radę Fundacji.

15.  Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków i jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.

16.  W skład Zarządu może wchodzić Fundator.

17.  Jeden z członków Zarządu Fundacji pełni funkcję Prezesa Zarządu.

18.  Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień zastrzeżonych dla Fundatora na mocy niniejszego Statutu.

 

Do zadań Zarządu należy:

a)     Uchwalanie programów działania Fundacji

b)     Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

c)      Zarządzanie majątkiem Fundacji

d)     Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

e)     Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji

f)      Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów

g)     Uchwalenie regulaminu pracy Zarządu

h)     Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji

 

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji:

  • nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni,      pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym      pożyciu z członkami zarządu,
  • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za      przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo      skarbowe,
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym      organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie      wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw      ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 5

Przepisy końcowe

1.     Statut Fundacji może być zmieniony z wyłączeniem zmian celu Fundacji.

2.     Zmian w statucie Fundacji mogą dokonać fundatorzy.

3.     Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.

4.     Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego została ustanowiona lub wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.


© 2023 Bernardyn Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 98-100 Łask